Meet our coaches!

Technical Director:  Coach Jonathan Baca

Boys Academy Program

2012 Team          Jonathan Baca
2011 Team           Leroi Wilson
2010 Team          Leroi Wilson
2007/08 Team    Gene Gasparini / Austin Perkins
2006 Team          Don Leverone
2003 Team          Brandon Chambers / Mo Kanneh

 

Girls Academy Program

2012 Team              Travis Brown
2011 Team               Travis Brown
2009/10 Team         Tammy Villalobos-FloresMichelle Welsh 
2008 Team              Kristen Moore
2006 Team              Jonathan Baca
2003 Team              Don Leverone

 

Little Academy Program

Michelle Welsh / Jonathan Baca / Mo Kanneh